Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

#25 new defect

"Rukovoditelj rušenja" - dijalog za prijavu rušenja

Reported by: Andrej Dundović Owned by:
Priority: minor Milestone: KDE 4.4.3
Component: Lokalizacija KDE-a Version: 4.4.1
Keywords: crash handler, bug report Cc:

Description

"Rukovoditelj rušenja" je jako nespretno (u najmanju ruku). Negdje čak i "rukovatelj".
Originalna sintagma: crash handler.

Primjer:

The KDE Crash Handler gives the user feedback if a program has crashed.

Prijedlozi:

  • nadglednik rušenja (ili nešto slično, ideja: prati rušenja)
  • lovac?
  • sakupljač? :-)
  • inspektor?
  • kontrolor?
  • sustav za praćenje rušenja
  • aplikacija za praćenje rušenja

Nešto bolje?

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Milestone: KDE 4.4.1KDE 4.4.2
Version: 4.3.54.4.1
Note: See TracTickets for help on using tickets.