Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#6 closed defect (wontfix)

Loš prijevod: "Tipkovnički prečaci"

Reported by: igadmile@… Owned by:
Priority: major Milestone: KDE 4.4.1
Component: Lokalizacija KDE-a Version: 4.3.5
Keywords: Tipkovnički_prečaci Cc: Andrej Dundović

Description

String "Tipkovnički prečaci" koji se nalazi u mnogim dijalozima pod "Postavke", pr. većina widgeta, je po mom mišljenju loše preveden.

Prijedlog: "Prečaci na tipkovnici", ili nešto drugo, samo da nije "Tipkovnički prečaci".

Change History (4)

comment:1 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Cc: Andrej Dundović added

"Prečaci na tipkovnici" ističe da se prečaci nalaze na tipkovnici, a ne da se pokreću tipkovnicom... ako ništa drugo ne smislimo, onda bi mogli koristiti gentivi: Prečaci tipkovnice...

comment:2 Changed 14 years ago by ndimitrijevich@…

Zašto prijevod "tipkovnički prečaci" nije dobar? Ne shvaćam zašto "samo taj ne". :)

comment:3 Changed 14 years ago by ndimitrijevich@…

"Prečaci na tipkovnici" nije dobar naziv jer, kako je andrej objasnio, taj naziv ističe da se radi o već postojećoj tipki na tipkovnici koja služi kao prečac, a ne o nekoj složenijoj radnji koja obuhvaća skupinu tipki.

"Prečaci tipkovnice" je naziv koji u fokus postavlja pripadnost prečaca tipkovnici, znači ovaj naziv je skraćenica od šire opcije "prečaci od tipkovnice". Pogrešno je i nepotrebno isticati da su oni njezini. Uostalom takva složenica s genitivom u hrvatskom se pravopisu smatra lošim rješenjem jer je to germanizam, karakteristika germanskih jezičnih konstrukcija.

Prema tome: "tipkovnički prečaci" je zasad najbolje rješenje, ako ne smislimo nešto četvrto :) (Tipkovnički prečaci su dobar naziv jer objašnjavaju kakvi su prečaci, dakle oni sami su u fokusu, a ne njihova pripadnost ili mjesto gdje se nalaze.)

comment:4 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Resolution: wontfix
Status: newclosed

A ništa onda, ako nema drugih ideja stavljam WONTFIX.

Note: See TracTickets for help on using tickets.