Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#57 closed defect (invalid)

Scroll barovi

Reported by: marko@… Owned by: Andrej Dundović
Priority: major Milestone:
Component: LZS - karta Version:
Keywords: Cc:

Description

Predlažem da se uklone scroll barovi sa karte. Čudno izgleda i uvodi konfuziju.

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Resolution: invalid
Status: newclosed

Ovo ću odmah zatvoriti kao ticket, jer još nije sigurno kako će izgledati uopće taj frontend, a kamo li ovo... naravno da neće biti scrollbarova u bilo kojem konkretnijem stadiju :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.