Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#52 closed task (fixed)

Dodati direktorij u SVN za LZS kartu

Reported by: Andrej Dundović Owned by: Andrej Dundović
Priority: critical Milestone: Linux za sve - karta - 1.0
Component: LZS - karta Version:
Keywords: svn, karta Cc:

Description

U sadašnji SVN (koji sad koristimo samo za lokalizaciju) trebali bi dodati i direktorij za kartu, tako da sve promjene radimo na SVN-u.

Unutar tog dira bi nam trebalo barem 2 subdira: frontend i backend.

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Resolution: fixed
Status: newclosed

Dodan direktorij u SVN.

Inicijalizacija s lokalnim folderom:

svn co  svn://wiki.open.hr/wiki-open-hr/linux-za-sve/karta

Ažuriranje:

svn up

Commitanje:
Ažuriranje:

svn ci -m"opis promjene"
Note: See TracTickets for help on using tickets.