Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

#48 new defect

Genitiv imena mjeseci

Reported by: marko@… Owned by:
Priority: major Milestone: KDE 4.4.3
Component: Lokalizacija KDE-a Version: 4.4.1
Keywords: genitiv Cc:

Description

U datumu koristimo genitiv za nazive mjeseci, npr. "20. ožujka 2010."
Trenutno ime mjeseca piše velikim početnim slovom, npr. "20. Ožujka 2010." što je neispravno. Grep-om ne uspijevam pronaći pripadni string koji bi imao veliko početno slovo.
Kako riješiti ovaj problem?

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Ne znam što ti drugo reći nego: "Luke, use the Source!" :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.