Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#42 closed defect (fixed)

O okruženju KDE

Reported by: marko@… Owned by: marko@…
Priority: major Milestone: KDE 4.4.2
Component: Lokalizacija KDE-a Version: 4.4.1
Keywords: okruženje Cc:

Description

U više-manje svakoj aplikaciji pod izbornikom Pomoć postoji "O okruženju KDE". Ako se ne varam, do inačice 4.4.0 su tih 4 kartice u O okruženju KDE bile prevedene, no bilo je grešaka. Ja sam nešto prčkao po njima i sada su na engleskom (moguće da sam ostavio kao fuzzy). Treba provjeriti prijevod i odobriti ga.

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by marko@…

Resolution: fixed
Status: newclosed

Do promjena u spomenutim stringovima je došlo zbog promjena u značenju pojma KDE (tzv. "rebranding"). Preveo sam te nove stringove.

Note: See TracTickets for help on using tickets.