Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

#30 new task

Ispitivanje mišljenja korisnika o HOW-u

Reported by: Andrej Dundović Owned by:
Priority: minor Milestone: HrOpenWiki - wiki stranice - 1. ciklus
Component: HrOpenWiki - sadržaj Version:
Keywords: HOW, anketiranje Cc:

Description

Bilo bi dobro smisliti i sastaviti ankete koje bi nam dale neki uvid u to što korisnici HOW-a misle o HOW-u.

Kategorije:

  • dizajn (pregledan/koristan, estetski dobar i sl.)
  • raspored i navigacija (da li korisnik nađe lako ono što traži, koje metode traženja sadržaja koristi?)
  • sadržaj (kako ocjenjuje kvalitetu članaka, što mu fali, što bi popravio, što redovito traži, a nema na HOW-u i sl.)
  • tehnikalije (da li nedostaju neke mogućnosti koje pružaju neke druge web stranice slične namjene?)

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by Andrej Dundović

Da, zaboravih spomenuti realizaciju - neka mala anketa (ili skinuti gotovo rješenje ili razviti vlastito) koja će biti postavljena na HOW i na LZS.

Note: See TracTickets for help on using tickets.