Opened 14 years ago

Closed 14 years ago

#12 closed defect (fixed)

Fali padež u 'Postavke za ikona'

Reported by: marko@… Owned by: marko@…
Priority: major Milestone: KDE 4.4.1
Component: Lokalizacija KDE-a Version: 4.3.5
Keywords: padež panel ikona Cc:

Description

U panelu je moguće imati razne ikone kao kratice za pokretanje aplikacija. Desnim klikom na neku od ikona dobiva se akcija 'Postavke za Ikona'. Potrebno je uvesti padež i staviti malo slovo. Možda i promijeniti prijevod tako da bude 'Postavke ikone'.

Change History (1)

comment:1 Changed 14 years ago by marko@…

Resolution: fixed
Status: newclosed

Uklonjen "za", a padež i malo slovo je riješeno s zatvaranjem https://wiki.open.hr/trac/ticket/11

Note: See TracTickets for help on using tickets.