Custom Query (43 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (16 - 18 of 43)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#23 fixed [KMail] Neispravno napisano "Privitci" marko@… marko@…
Description

U postavkama KMaila postoji tab "Pri&vtici". Ispraviti u Pri&vitci.

#24 fixed Zalutala "reč" marko@… marko@…
Description

U postavkama KMaila moguće je specificirati riječi po kojima da KMail nasluti da ste htjeli priložiti privitak. Kada kliknem na gumb za dodvanje nove riječi, u dijalogu piše "Unesite &novu ključnu reč:". Moguće da je netko kopirao iz srpskog prijevoda :)

#26 fixed Izdvajanje originalnih stringova iz KDE-a Andrej Dundović
Description

Cilj je izvući sve originalne (engleske) stringove iz svih KDE-ovih POT datoteka.

Stringovi u POT datotekama uvijek počinju s "msgid" ili "msgid_plural" (za plural) koje treba poslije ukloniti.

Treba ukloniti i sve prazne linije, HTML tagove te akceleratore.

 # 1. vadi sve originalne stringove iz pot datoteka 
 # 2. uklanja "msgid" iz linija 
 # 3. uklanja sve " na kraju reda 
 # 4. uklanja sve "HTML" tagove (*neki rijeci koje treba prevesti nalaze se unutar HTML taga) 
 # 5. uklanja sve prazne redove 
 # 6. uklanja akceleratore 
 # 7. sprema u datoteku 
 grep -shR msgid summit/messages/*[^svn]*/*[^svn]*.pot | \
 sed \
 -e 's/^msgid.* "//' \
 -e 's/<[^>]*>//g' \
 -e 's/\"$//' \
 -e '/^$/d' \
 -e 's/\&\([a-zA-Z]\)/\1/g' \
 > ../../skripte/kde_all_apps_pot.txt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Note: See TracQuery for help on using queries.