Ignore:
Timestamp:
Jul 18, 2011, 12:00:38 PM (13 years ago)
Author:
marko@…
Message:

Prevođenje u kdeaccessibilityju (Jovie) i sitne ispravke oko okolišne varijable u nekoliko ostalih datoteka

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • kde-croatia/kde4/summit/hr/summit/messages/kdeaccessibility/jovie.po

  r1151 r1153  
  88"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n"
  99"POT-Creation-Date: 2011-01-11 10:24+0100\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 15:26+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2011-07-18 11:58+0200\n"
  1111"Last-Translator: Marko Dimjašević <marko@dimjasevic.net>\n"
  1212"Language-Team: Croatian <kde-croatia-list@lists.sourceforge.net>\n"
   
  280280"of any language."
  281281msgstr ""
   282"Ovaj se filtar primijenjuje na tekstualne poslove navedenog jezika. "
   283"MoÅŸete odabrati viÅ¡e od jednog jezika klikom na gumb pretraÅŸivanja i drÅŸeći "
   284"Ctrl klinite na viÅ¡e od jednog u listi. Ako je prazno, filtar se primijenjuje "
   285"na sve tekstualne poslove bilo kojeg jezika."
  282286
  283287#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, languageLabel)
   
  298302"IDs of running applications.  Example: \"konversation, kvirc,ksirc,kopete\""
  299303msgstr ""
   304"Unesite ID aplikacije u D-Busu. Ovaj filtar će se primijeniti samo na "
   305"tekstualne poslove koje je ta aplikacija stavila na čekanje. MoÅŸete navesti "
   306"viÅ¡e od jednog ID-a razdvojene zarezom. Ako se ostavi prazno, ovaj filtar će "
   307"se "
   308"primijeniti na tekstualne poslove svih aplikacija stavljen na čekanje. "
   309"Savjet: Koristite kdcop iz komandne linije kako biste dobili ID-ove "
   310"aplikacija "
   311"koje se izvrÅ¡avaju. Primjer: \"konversation,kvirc,ksirc,kopete\"</qt"
  300312
  301313#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, appIdLabel)
   
  315327"of any language."
  316328msgstr ""
   329"Ovaj se filtar primijenjuje na tekstualne poslove navedenog jezika. "
   330"MoÅŸete odabrati viÅ¡e od jednog jezika klikom na gumb pretraÅŸivanja i drÅŸeći "
   331"Ctrl klinite na viÅ¡e od jednog u listi. Ako je prazno, filtar se primijenjuje "
   332"na sve tekstualne poslove bilo kojeg jezika."
  317333
  318334#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KPushButton, languageBrowseButton)
   
  340356"applications.  Example: \"konversation, kvirc,ksirc,kopete\"</qt>"
  341357msgstr ""
   358"<qt>Unesite ID aplikacije u D-Busu. Ovaj filtar će se primijeniti samo na "
   359"tekstualne poslove koje je ta aplikacija stavila na čekanje. MoÅŸete navesti "
   360"viÅ¡e od jednog ID-a razdvojene zarezom. Koristite <b>knotify</b> za "
   361"pronalaÅŸenje "
   362"svih poruka koje su poslale KDE aplikacije. Ako se ostavi prazno, ovaj filtar "
   363"će se "
   364"primijeniti na tekstualne poslove svih aplikacija stavljen na čekanje. "
   365"Savjet: Koristite kdcop iz komandne linije kako biste dobili ID-ove "
   366"aplikacija "
   367"koje se izvrÅ¡avaju. Primjer: \"konversation,kvirc,ksirc,kopete\"</qt>"
  342368
  343369#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KPushButton, loadButton)
   
  519545"of any language."
  520546msgstr ""
   547"Ovaj se filtar primijenjuje na tekstualne poslove navedenog jezika. "
   548"MoÅŸete odabrati viÅ¡e od jednog jezika klikom na gumb pretraÅŸivanja i drÅŸeći "
   549"Ctrl klinite na viÅ¡e od jednog u listi. Ako je prazno, filtar se primijenjuje "
   550"na sve tekstualne poslove bilo kojeg jezika."
  521551
  522552#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, reLabel)
   
  535565"of any language."
  536566msgstr ""
   567"Ovaj se filtar primijenjuje na tekstualne poslove navedenog jezika. "
   568"MoÅŸete odabrati viÅ¡e od jednog jezika klikom na gumb pretraÅŸivanja i drÅŸeći "
   569"Ctrl klinite na viÅ¡e od jednog u listi. Ako je prazno, filtar se primijenjuje "
   570"na sve tekstualne poslove bilo kojeg jezika."
  537571
  538572#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, talkerLabel)
   
  546580"a Talker."
  547581msgstr ""
   582"Novi govornik koji će se koristiti kad su zadovoljeni gore navedeni uvjeti. "
   583"Zadani "
   584"govornik je najviÅ¡i u kartici Govornici. Kliknite na gumb za odabir govornika."
  548585
  549586#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, talkerLabel)
   
  623660"file.  XSLT files usually end with extension .xsl."
  624661msgstr ""
   662"Unesite punu putanju do datoteke stilskog predloÅ¡ka XML Style Language "
   663"Transforms (XSLT). XSLT-datoteke obično zavrÅ¡avaju nastavkom .xsl."
  625664
  626665#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KUrlRequester, xsltprocPath)
   
  633672"environment variable, just enter \"xsltproc\"."
  634673msgstr ""
   674"Unesite putanju do izvrÅ¡nog programa xsltproc. Ako je u okoliÅ¡noj varijabli "
   675"PATH, samo unesite \"xsltproc\"."
  635676
  636677#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, nameLabel)
   
  667708"element separated by commas.  Example: \"html\"."
  668709msgstr ""
   710"Ovaj će se filtar primijeniti samo na tekst koji ima preciziran XML "
   711"ishodiÅ¡ni element. Ako je prazan, primijenjuje se na sav tekst. MoÅŸete "
   712"unijeti viÅ¡e od jednog ishodiÅ¡nog elementa razdvojene zarezom. "
   713"Primjer: \"html\"."
  669714
  670715#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, doctypeLineEdit)
   
  678723"DOCTYPE separated by commas.  Example: \"xhtml\"."
  679724msgstr ""
   725"Ovaj će se filtar primijeniti samo na tekst koji ima navedenu specifikaciju "
   726"DOCTYPE. Ako je prazno, primijenjuje se na sav tekst. MoÅŸete unijeti viÅ¡e "
   727"od jednog DOCTYPE-a razdvojene zarezom. Primjer: \"xhtml\"."
  680728
  681729#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, appIdLineEdit)
   
  692740"applications.  Example: \"konversation, kvirc,ksirc,kopete\"</qt>"
  693741msgstr ""
   742"<qt>Unesite ID aplikacije u D-Busu. Ovaj filtar će se primijeniti samo na "
   743"tekst "
   744"koji je ta aplikacija stavila na čekanje. MoÅŸete navesti viÅ¡e od jednog ID-a "
   745"razdvojene zarezom. Koristite <b>knotify</b> za pronalaÅŸenje svih poruka "
   746"koje su poslale KDE aplikacije. Ako se ostavi prazno, ovaj filtar će se "
   747"primijeniti na tekst svih aplikacija stavljen na čekanje. Savjet: Koristite "
   748"kdcop iz komandne linije kako biste dobili ID-ove aplikacija koje se "
   749"izvrÅ¡avaju. "
   750"Primjer: \"konversation,kvirc,ksirc,kopete\"</qt>"
  694751
  695752#. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, rootElementLabel)
   
  702759"element separated by commas.  Example: \"html\"."
  703760msgstr ""
   761"Ovaj će se filtar primijeniti samo na tekst koji ima preciziran XML "
   762"ishodiÅ¡ni element. Ako je prazan, primijenjuje se na sav tekst. MoÅŸete "
   763"unijeti viÅ¡e od jednog ishodiÅ¡nog elementa razdvojene zarezom. "
   764"Primjer: \"html\"."
  704765
  705766#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, rootElementLabel)
   
  863924"Click Apply to save the changes or Cancel to abandon the changes."
  864925msgstr ""
   926"Napravili ste promjene u konfiguraciji, no joÅ¡ ih niste spremili. Kliknite na "
   927"Primijeni "
   928"kako biste spremili promjene ili na Odustani kako biste odbacili promjene."
  865929
  866930#. +> trunk stable
   
  872936"are using as this will be the language used by most of the applications</p>"
  873937msgstr ""
   938"<h1>Tekst u govor</h1><p>Ovo je konfiguracija za D-Busov servis pretvorbe "
   939"teksta u govor</p><p>Ovo omogućava drugim aplikacijama pristup resursima "
   940"pretvorbe teksta u govor</p><p>Pobrinite se da podesite zadani jezik na VaÅ¡ "
   941"jezik koji koristite jer će to biti jezik kojeg koristi većina aplikacija</p>"
  874942
  875943#. +> trunk stable
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.