Vodič kroz Ubuntu Desktop 12.04 - Podešavanje mobilne širokopojasne veze na Internet

Izvor: HrOpenWiki
Skoči na: orijentacija, traži

Kao modemi za mobilnu širokopojasnu vezu na Internet često se koriste mali komunikacijski uređaji koji se na računalo spajaju putem univerzalne serijske sabirnice (USB) – tzv. USB-modemi. Da bi takav modem mogao uspostavi vezu s mobilnom mrežom, u njega je potrebno umetnuti SIM-karticu nekog od mobilnih operatora (pružatelja usluge širokopojasne veze na Internet).

Nakon uključenja modema u računalo Ubuntu bi ga u roku par sekundi trebao prepoznati kao modem koji se zatim može koristiti za konfiguriranje mobilne širokopojasne veze na Internet. Postupak konfiguriranja u grafičkom alatu Network Manager je sljedeći (koristi se primjer podešavanja veze na mrežu mobilnog operatora Tele2 putem modema Huawei E1552):

 • Pokrenuti dodavanje nove mobilne širokopojasne veze na Internet: Kartica Mobile Broadband → Add
Otvara se dodatan prozor u kojem kroz više koraka treba odgovarati na pitanja o parametrima mrežne veze. Nakon unosa podataka u jednom koraku treba kliknuti gumb Continue za prijelaz na sljedeći korak, a povratak na prethodni korak moguć je gumbom Go Back.
 • Create a new connection for this mobile broadband device – Izabrati jedan od prepoznatih modema, npr. HUAWEI Technology HUAWEI Mobile. Ako se na toj listi ne može izabrati niti jedan modem, znači da sustav nije prepoznao priključeni modem što se može pokušati riješiti kako je objašnjeno niže.
 • Choose your Provider's Country or Region – Izabrati državu u kojoj se nalazi mobilni operator na kojeg se želimo spojiti. Za Hrvatsku treba izabrati "Croatia".
 • Choose your Provider – Izabrati jednog od mobilnih operatora koji su ponuđeni (npr. Tele2, T-Mobile, Vipnet itd.) ili unijeti ime operatora u polje Provider.
 • Choose your Billing Plan – Izabrati plan naplate izabranog operatora. Ako je u prethodnom koraku bio izabran neki od operatora s popisa, onda će biti moguće izabrati jedan od njegovih planova naplate a prema tome će se podesiti i naziv pristupne točke (eng. Access Point Name, APN). U suprotnom treba upisati naziv pristupne točke, npr. za Tele2 naziv pristupne točke je mobileinternet.tele2.hr (točnu vrijednost tog parametra treba provjeriti u uputama koje su dobivene od mobilnog operatora jer u slučaju neispravne vrijednosti neće se moći uspostaviti veza).
 • Confirm Mobile Broadband Settings – Ovaj korak prikazuje sve odabrane parametre te ih treba potvrditi gumbom Apply.
 • Otvara se prozor s parametrima mrežne veze koji su upravo bili zadani te nekim dodatnim parametrima koji se mogu podesiti po potrebi, ovisno o uputama koje je dao mobilni operator. Npr. za vezu na Tele2 treba postaviti sljedeće parametre:
  • Connection name – Ime dotične mrežne veze, npr. "Tele2 Default 1".
  • kartica Mobile Broadband
   • Basic
    • Number: *99#
    • Username: (korisničko ime je prazno)
    • Password: (lozinka je prazna)
   • Advanced
    • APN: mobileinternet.tele2.hr
    • Network ID: (ostaviti prazno)
    • Type: Izabrati vrstu mobilne veze koja se želi koristiti za spajanje, npr. "Prefer 3G (UMTS/HSPA)" označava da se po mogućnosti želi koristiti mobilna mreža treće generacije.
    • Allow roaming if home network is not available – Uključiti tu opciju ako se želi dozvoliti spajanje preko mreže nekog drugog operatora u slučaju kada izabrani operator nije dostupan.
    • PIN: Upisati PIN za pristup na SIM-karticu u USB-modemu.
  • kartica PPP Settings
   • Authentication
    • Allowed methods: PAP (ostale metode autentikacije isključiti gumbom Configure Methods)
   • Compression
    • Ostaviti sve opcije na početnim vrijednostima.
   • Echo
    • Ostaviti sve opcije na početnim vrijednostima.
  • kartica IPv4 Settings
   • Parametre za komunikaciju protokolom IPv4 ostaviti na početnim vrijednostima.
  • opcija Connect automatically
   • Uključiti ako se želi automatsko uspostavljanje veze.
  • opcija Available to all users
   • Uključiti ako se želi da veza bude na raspolaganju svim korisnicima sustava a ne samo korisniku koji je konfigurirao vezu.
  • Sve parametre mrežne veze treba potvrditi gumbom Save da budu spremljeni.
Napomena: Gore navedena lozinka i PIN spremaju se u kriptiranom obliku u tzv. keyring (svežanj elektroničkih ključeva) pod nazivom "login" kao što je objašnjeno u poglavlju Promjena lozinke za prijavu na sustav. Ako pri tome bude zatražena lozinka za pristup na taj keyring, znači da je vjerojatno promijenjena početna korisnikova lozinka za prijavu na sustav, a nakon toga nije postavljena ista lozinka i na taj keyring.

Nakon što je mobilna veza podešena, te ako je modem uključen, na Panelu će se pojaviti ikona putem koje je moguće vezu uspostaviti odnosno prekinuti. Potrebno je samo kliknuti na tu ikonu i izabrati ime veze koje je zadano prilikom konfiguriranja.

Neke priključene USB-modeme sustav ne prepoznaje automatski a razlog je najčešće u tome što se uređaj najprije predstavi računalu kao vanjski disk za pohranu podataka te je takve uređaje potrebno prebaciti u modemski način rada. To se može postići instaliranjem softverskog paketa usb-modeswitch (vidi Instaliranje dodatnog softvera). Po instaliranju modemi podržanih modela automatski će se prebaciti u modemski način rada nakon priključenja na računalo.

Idi na: Sadržaj | < Prethodno poglavlje | Sljedeće poglavlje >